METKA2020: Mitä opiskelijoiden edunvalvontajärjestö käytännössä tarkoittaa?

Artikkeli on alunperin julkaistu Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan METKAn verkkosivuilla osana METKA2020-artikkelisarjaa. Kirjoittaessani toimin METKAn hallituksessa.

“En tiedä METKAn edunvalvonnasta yhtään mitään, joten mahdoton arvioida.”

Näin kommentoi eräs METKA 2020 -kyselyyn vastannut kysymykseen METKAn edunvalvonnan vaikuttavuudesta. Vastaava huomio toistui monella vastaajalla, ja onkin korkea aika tuoda tämän artikkelin muodossa tiivis tietopaketti siitä, mitä METKAn edunvalvonta oikeastaan on.

Mitä METKAn edunvalvonta on ja kuka sitä tekee?

METKAn edunvalvonta on yksinkertaisimmillaan Metropolian opiskelijoiden edun valvomista. Passiivisen seuraamisen sijaan edunvalvonta on kuitenkin aktiivista vaikuttamista Metropolian sisällä ja laajemmin yhteiskunnassa. Tämä kuvaillaan Metropolian rehtorin hyväksymässä opiskelijakunnan perussäännössä (PDF) seuraavasti:

”Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja asemaa ammattikorkeakoulussa ja muussa yhteiskunnassa.”

Tätä aktiivista vaikuttamista tekevät pääasiassa edunvalvontatiimi, eli kaksi hallituksen jäsentä, edunvalvonnan asiantuntija sekä ns. pääsektori eli hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. Jokainen hallituksen jäsen kuuluu myös kampuskohtaisiin opiskelua tukeviin yhteistyöryhmiin (OTY),  joissa käsitellään opiskelijoiden hyvinvointia kampuksella.

METKAn hallituksen liikunnasta vastaava jäsen puolestaan tekee edunvalvontaa liikunnan näkökulmasta, eli muun muassa edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia liikkua korkeakoulussa ja sen ulkopuolella. Tätä toteutetaan erityisesti yhteistyössä kattojärjestömme Opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa.

METKAn edunvalvontatiimin lisäksi tärkeitä edunvalvonnan tekijöitä ovat edustajisto ja iso joukko eri paikkoihin nimettyjä Metropolian opiskelijoita. Edustajisto päättää esimerkiksi METKAn poliittisesta visiosta (PDF)ja yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa tehtävästä kaupunkipoliittisesta ohjelmasta (PDF). Näissä dokumenteissa kerrotaan, mikä METKAn mielestä on Metropolian opiskelijoiden etu. Opiskelijaedustajat taas tuovat opiskelijanäkökulmaa esiin muun muassa tutkintojen neuvottelukunnissa, Metropolian hallituksessa, tutkintolautakunnassa ja oikeusturvalautakunnassa. Kahdessa viimeisimmässä toimii myös METKAn edunvalvonnan asiantuntija Sakari Tuomisto asiantuntijajäsenenä.

Vaikuttamistyön tavoite on varmistaa, että jokainen päätös, joka vaikuttaa Metropolian opiskelijoihin, olisi opiskelijoiden kannalta mahdollisimman hyvä. METKAn toimijat edustavat siis Metropolian opiskelijoiden ääntä aiemmin mainituissa virallisissa kokouksissa sekä vapaamuotoisemmissa ryhmissä, siinä missä esimerkiksi samassa paikassa olevat opettajat edustavat opettajien ääntä.

Miten METKAn edunvalvontaa tehdään?

METKAn edunvalvonnan tärkeimmät resurssit ovat laaja asiantuntemus ja käytettävissä oleva aika. METKAn jäsenmaksuilla rahoitetaan muun muassa edunvalvonnan asiantuntijan palkka ja mahdollistetaan myös se, että demokraattisesti valitut hallituksen jäsenet, jotka ovat myös tavallisia opiskelijoita, voivat tehdä hallitustyötä täysipainoisesti. Hallitustyö vaatii siis aikaa, joten myös hallituslaisille maksetaan palkkio työstään.

Tärkeä osa edunvalvontaa on myös tutkimus- ja kehittämistyö liittyen Metropolian opiskelijoihin ja AMK-opiskelijoihin yleisesti. METKA tukee taloudellisesti opiskelijoita koskevia tutkimuksia. Hyvä esimerkki tästä on tuore Opiskelijoiden Kaupunki 2019 -tutkimus, jossa tuotettiin pääkaupunkiseudun opiskelijoita koskevaa tutkimustietoa viidestä eri aihealueesta – opiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja osallisuudesta, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä sekä korkeakouluopiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta. Opiskelijoita osallistavan tutkimustyön kautta pystytään kehittämään METKAn edunvalvonnallista asiantuntemusta.

Kokouksissa ja palavereissa toteutettavan vaikuttamistyön ja opiskelijoiden näkökulman esiintuomisen lisäksi METKAn edunvalvonta on toki paljon muutakin. Opiskelijoiden auttaminen ongelmatilanteissa on myös iso osa edunvalvontatyötä. Esimerkiksi kun opettaja tai joku muu taho ei opiskelijan mielestä tunnu toimivan oikein tavalla tai toisella, METKAn edunvalvontatiimi voi välittää opiskelijan palautteen opettajalle tai tämän esihenkilölle, neuvoa opiskelijaa siinä mitä tämä voisi tehdä tai tulla opiskelijan tueksi esimerkiksi tapaamiseen opettajan kanssa. Usein kyse on päätöksistä, jotka joku muu kuin yksittäinen opettaja on tehnyt. Näissä tapauksissa METKA voi olla yhteydessä oikeaan tahoon ja tuoda esille miksi päätöstä tulisi muuttaa.

Opiskelijoiden tukemista ongelmatilanteissa tekevät myös opiskelijayhdistykset eli opyt ja METKAn edunvalvonnan tärkeä tehtävä on myös tukea opyjä omassa työssään. METKAan voi myös olla yhteydessä kaikissa häirintään liittyvissä tilanteissa.

Tiedon välittäminen opiskelijoiden ja Metropolian välillä on myös tärkeää edunvalvontatyötä. Tämä on näkynyt erityisesti koronaepidemian aikaan, kun olemme selvittäneet koululta asioita opiskelijoiden tietoon, sekä välittäneet opiskelijoiden haasteita koulun tietoon. Lisäksi olemme koonneet opiskelijoille kriisiin liittyvää tietoa muualta, ja hankkineet sitä muun muassa pyytämällä valtakunnallista kattojärjestö SAMOKia selvittämään Kelalta vaikkapa opintotukiasioita.

Tiivistettynä, METKAn edunvalvontaa tehdään tuomalla esiin Metropolian opiskelijoiden näkökulmaa esille Metropoliassa ja muualla virallisten ja vähemmän virallisten tapaamisten muodossa, ottamalla erikseen yhteyttä opettajiin ja muihin henkilökunnan jäseniin sekä neuvomalla opiskelijoita ja välittämällä tietoa. METKAn edunvalvontatiimiin kannattaa aina olla yhteydessä kun jokin tilanne askarruttaa!  Tiimin tavoittaa osoitteesta edunvalvonta@metkaweb.fi tai esimerkiksi puhelimitse.

Miten edunvalvonnasta voisi kertoa paremmin?

Edunvalvontatiimissä pohditaan usein sitä,  miten METKA voisi viestiä tekemästään edunvalvontatyästä selkeästi, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Edunvalvonta on METKAn ydintehtävä myös ammattikorkeakoululain mukaan:

”Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.”

– Ote ammattikorkeakoululain pykälästä 41

Jotta lain pykälä toteutuu, on tärkeää, että tehdystä työstä viestitään selkeästi. Tavoitteemme on viestiä monipuolisesti, eli pidemmillä teksteillä, lyhyemmillä teksteillä, kuvilla ja videollakin. Edunvalvontaviestintä on pääasiassa joko tehdyistä asioista kertomista tai suoraa edunvalvontaa esimerkiksi kannanottojen ja opiskelijoiden tiedottamisen muodossa.

Haasteita viestimiseen tuo se, että asiat ovat usein tavalla tai toisella luottamuksellisia joko siksi, että kyse on esimerkiksi opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta tai siksi, että onnistunutta vaikuttamista on tehty asian ollessa vielä kesken. Lisäksi monet edunvalvonnalliset asiat etenevät hitaasti. Iso osa vaikuttamisestamme kohdistuu Metropoliaan, joka on samalla hyvin tärkeä yhteistyökumppanimme. Toisaalta on ilo huomata, että Metropolia pyrkii olemaan vaikuttajakorkeakoulu vuonna 2020. Vaikuttamista kannattaakin tehdä usein yhdessä.

Toivomme, että olemme tässä kirjoituksessa kyenneet kertomaan METKAn edunvalvonnasta selkeästi. Jos sinulla herää kysymyksiä, ajatuksia tai ideoita edunvalvonnan viestinnästä, meitä edunvalvonnan tiimissä kiinnostaa ehdottomasti kuulla ne! Tiimin tavoittaa siis helposti osoitteesta edunvalvonta@metkaweb.fi.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close